โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 893

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 893

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันที่  7  มีนาคม 2567 เวลา  11.00 น.