บริจาคพัสดุ จำนวน 157 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 120 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดมาบไผ่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๑)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 123 รายการ  ให้กับกองอำนวยการฝึก กรมรบพิเศษที่ 5

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 28 รายการ  ให้กับสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วย...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 140 รายการ  ให้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาพระ

 

บริจาค ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 3 มิติ จำนวน 1 เครื่องให้กับโรงพยาบาลควนขนุน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 97 รายการ  ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 75 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดลาดตาล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม