ในระหว่างวันที่  1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

2 - 4 ตุลาคม 2566 งดเบิก- จ่าย วัสดุทั่วไป เพื่อนับคลังตามระเบียบพัสดุฯ

 

จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

 

พร้อมร่วมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุให้กับคณะดูงานของโรงพยาบาลราชวิถี

 

เพื่อบริหารงบประมาณ และการดำเนินการจัดหาได้อย่างถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในกำหนดเวลา

 

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) กรณีต้องการเบิกพัสดุ  คลังพัสดุรามาฯ (อาคาร 3 ชั้น 2)

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ฝ่ายการพัสดุ อาคารพัสดุ  

 

 

เมื่อวันที่  2 มิ.ย. 66   ณ ห้องประชุมงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2

 

ระหว่างวันที่  27 - 28  มิถุนายน 2566  รวม 2 วัน ช่วงเวลา  8.30 – 16.00 น.

 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคาร์บอน เครดิต ร่วมให้คำปรึกษา

 

เร่งเชิญหน่วยงานประชุมหาข้อสรุปด้านความต้องการและแผนการจัดซื้อจัดหาน้ำดื่มภายใต้แบรนด์รามาธิบดี

 

หวังให้เกิดความคล่องตัวด้านงานพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Pages