น้ำดื่มเพื่อใช้บริการสุขภาพผู้ป่วย และเพื่อใช้จัดกิจกรรมภายในคณะ ฯ สามารถเบิกได้แล้ววันนี้ 

 

ให้ จนท.สถาบันราชสุดา ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 

 

ให้กับ จนท.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 
 

...
 

 ณ ห้องประชุม 708 A,B ชั้น 7 และห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

 


เริ่มใช้จริง 1 มีนาคม 2567 เพื่อช่วยให้หน่วยงานลดภาระงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

 

ให้กับทุกภาควิชา หน่วยงาน และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องด้านงานพัสดุ

 


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
 

วันที่ 23 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ฝ่ายการพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ถูกต้องครบถ้วน 100% พร้อมเปิดให้บริการ 4 ตุลาคม 2566

 

ในระหว่างวันที่  1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

2 - 4 ตุลาคม 2566 งดเบิก- จ่าย วัสดุทั่วไป เพื่อนับคลังตามระเบียบพัสดุฯ

 

จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)