บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ ให้กับ วัดศรีเรืองบุญ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 316 รายการ ให้กับ วัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

 

น้ำดื่มเพื่อใช้บริการสุขภาพผู้ป่วย และเพื่อใช้จัดกิจกรรมภายในคณะ ฯ สามารถเบิกได้แล้ววันนี้ 

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 104 รายการ ให้กับกองยุทธการและการข่าว ศูนย์การกำลังสำรอง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 359 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ ให้กับกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี

 

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ วันที่ 27 ก.พ. 2567 ราคาจบการประมูล  720,000 บาท

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ ให้กับตอนสูทกรรม หมวดบริการ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบ...

 

ให้ จนท.สถาบันราชสุดา ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 

 

ให้กับ จนท.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่ 1 มีนาคม 2567 
 

...