ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ล้าง Stethoscope ให้สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
 

วันที่ 23 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ฝ่ายการพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ถูกต้องครบถ้วน 100% พร้อมเปิดให้บริการ 4 ตุลาคม 2566

 

ในระหว่างวันที่  1 - 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

 

2 - 4 ตุลาคม 2566 งดเบิก- จ่าย วัสดุทั่วไป เพื่อนับคลังตามระเบียบพัสดุฯ

 

จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

 

พร้อมร่วมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุให้กับคณะดูงานของโรงพยาบาลราชวิถี

 

เพื่อบริหารงบประมาณ และการดำเนินการจัดหาได้อย่างถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในกำหนดเวลา

 

ฝ่ายการพัสดุ ชวนแพทย์ / พยาบาล / นักศึกษา ล้าง Stethoscope ให้สภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) กรณีต้องการเบิกพัสดุ  คลังพัสดุรามาฯ (อาคาร 3 ชั้น 2)

 

ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Pages