บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 140 รายการ  ให้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาพระ

 

บริจาค ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง 3 มิติ จำนวน 1 เครื่องให้กับโรงพยาบาลควนขนุน...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 97 รายการ  ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 75 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดลาดตาล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม (หนองทับม้า)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองคล้า

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 62 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนา

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง