บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดนทีคมเขต

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดพ่วง

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านซอย 2

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านคลองกรูด

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนาราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดตรีธาราราม

 

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบางพลา