โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 895

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 895

บริจาคพัสดุ จำนวน 22 รายการ 
ให้กับ วัดศรีเรืองบุญ

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 ในวันที่  27  มีนาคม 2567 เวลา  09.00 น.