โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 900

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 900 (9879)

บริจาคพัสดุ จำนวน 314 รายการ 
ให้กับโรงเรียนบ้านสระแก้ว

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 ในวันที่  21  พฤษภาคม 2567 เวลา  13.00 น.