โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 901

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 901

บริจาคพัสดุ จำนวน 65 รายการ 
ให้กับโรงเรียนวัดไทร

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 ในวันที่  28  พฤษภาคม 2567 เวลา  13.00 น.