โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 902

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 902

บริจาค รถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน
ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในวันที่  30  พฤษภาคม 2567 เวลา  09.00 น.