โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 892

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 892

บริจาคพัสดุ จำนวน 104 รายการ 
ให้กับกองยุทธการและการข่าว ศูนย์การกำลังสำรอง

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  11.00 น.