โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 888

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 888

บริจาคพัสดุ จำนวน 38 รายการ 
ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตาคลี

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  9.00 น.