โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 887

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 887

บริจาคพัสดุ จำนวน 185 รายการ 
ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสง่า

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่  31  มกราคม 2567 เวลา  10.00 น.