โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 885

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 885

บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ 
ให้กับโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา

อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ในวันที่  25  มกราคม 2567 เวลา  10.00 น.