โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 890

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 890

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ 
ให้กับกรมราชทัณฑ์

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  11.00 น.