ก้าวแรก...กับการเป็นหมอ มาเตรียมความพร้อมในทุกด้านกับ "รามาธิบดี"
ก้าวเข้าสู่ชีวิตการเป็นหมอรามาฯ ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
VTR แนะนำคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล