การขอสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การจดสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อนุสิทธิบัตร และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อได้ที่หน่วยบริหารงานวิจัย โทร. (02) 201-1701 , (02) 201-2416 โทรสาร (02) 201-2416
 
 
แบบฟอร์ม
 
 
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง