ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย

 

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ :

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์แพทย์หญิงจตุพร  ครองวรกุล
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและ
เตรียมสารละลาย

 

อดุลย์  คงชาตรี
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สถิร  โพธิกานนท์
นักวิทยาศาสตร์
(ผู้ชำนาญการ)
ศิริพร  คารวะชนะภัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
กฤตยา  สังสิทธิพร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์