ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย

 

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ :

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์แพทย์หญิงจตุพร  ครองวรกุล
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย

 

  สถิรโพธิกานนท์
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ
และเตรียมสารละลาย)

 
 

อดุลย์  คงชาตรี
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ญาณิศา แก้วกูล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศิริพร  คารวะชนะภัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
กฤตยา  สังสิทธิพร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์