You are here

ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์

ตำแหน่งสถานที่ :  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 4

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-4331, 02-200-4332

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

รองศาสตราจารย์เภสัชกร ดร.ชลภัทร  สุขเกษม
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์

 

เภสัชกร ณัฐธัญ นันทรัตนพงศ์
เภสัชกร
นภัสฤภร คุ้มดี
นักเทคนิคการแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
จิรฐา รัชนกูล
นักเทคนิคการแพทย์
ธาวิณี   จันทรรวงทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

สันติรัตน์   พรหมมาศ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิมลพรรณ จินดา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รัตนาภรณ์ สุขประสงค์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

 

เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) คือ การศึกษาความผิดแผกทางพันธุกรรมของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้แต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน

       ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยา (Drug metabolizing enzyme) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน HLA (Human leukocyte antigen) มีผลทำให้แต่ละคนมีการตอบสนองต่อยาได้แตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยบางรายใช้ยาไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยบางรายเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เป็นต้น 

       ปัจจุบันเภสัชพันธุศาสตร์มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง และได้มีการนำไปใช้ในทางคลินิก เพื่อการเลือกใช้ยาและปรับขนาดยาให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย (Personalized Medicine) โดยมุ่งหวังให้ได้รับประสิทธิผลยาสูงสุด และลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ มีบริการการตรวจวินิจฉัยดังนี้ 
 1. การสั่งตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อปรับขนาดยา
  - สำหรับกลุ่มยาโรคหัวใจ (Clopidogrel, Warfarin)
  - สำหรับกลุ่มยาจิตเวช (Amitriptyline, Risperidone)
 2. การสั่งตรวจเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อป้องกันอาการแพ้ยาชนิดรุนแรง
  - สำหรับกลุ่มยากันชัก (Carbamazepine, Phenytoin)
  - สำหรับยารักษาโรคเก๊าต์ (Allopurinol)
  - สำหรับกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ (Nevirapine, Abacavir)
 3. การตรวจความผิดแผกของยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมยา (เช่น TPMT, UGT1A1, CYP450 enzyme, AmpliChip)
 4. การตรวจ Functional genomics (Therapeutic drug monitoring) เพื่อติดตามการรักษาหลังการปรับขนาดยา
 
 
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th