แบบฟอร์มต่างๆ

 

แบบฟอร์มงานศูนย์บริการพยาธิ

 

ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Anatomical Pathology (ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค)

Flow cytometry (ห้องปฏิบัติการโฟลไซโทเมทรี)

Hematology (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา)

Histocompatibility and Immunogenetics (ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ)

Pharmacogenomics (ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์)

Virology (ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา)

Toxicology (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา)

Human Genetics (ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์)

Clinical Chemistry (ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก)

 

แบบฟอร์มงานสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ

 

Link ต่างๆ