หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS)

 

ติดต่อเรา

ตำแหน่งสถานที่ : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ชั้นใต้ดิน อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ :
02-201-4446 ต่อ 2 , 02-201-0122
091-774-5592(49106)  , 091-774-6431(69456)

วันและเวลาทำการ : ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการ

หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริการด้านระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการให้คำปรึกษาดูแลแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา อีกทั้งยังให้บริการด้านข้อมูลแก่นักวิจัย อาจารย์ แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอน การวิจัยและพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกภาควิชาพยาธิวิทยา และมีแนวโน้มขยายไปยังหน่วยงานอื่นในอนาคต โดยมีลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติและรับผิดชอบดังต่อไปนี้  

1. งานบริการในภาควิชาพยาธิวิทยา

1.1 ติดตั้งโปรแกรม HCLAB และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการในภาควิชาพยาธิวิทยา

1.2 แก้ไขปัญหาการและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ โปรแกรม HCLAB และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการแจ้งปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน

1.3 ดูแล ตรวจสอบ และวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์ Hardware Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

1.4 ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายให้ใช้งานได้อย่างปกติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายเกิดความขัดข้องและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีระบบล่ม หรือระบบช้า ดังนี้

1.4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 11 เครื่อง

1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก็บฐานข้อมูลของระบบ LIS จำนวน 2 เครื่อง

1.4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application ของระบบ LIS จำนวน 1 เครื่อง

1.5 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม HCLAB จำนวน 170 เครื่อง

1.6 ดูแลอัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์คู่มือบริการทางพยาธิวิทยา

1.7 บริหารจัดการรหัสบริการของภาควิชาพยาธิวิทยา รวมทั้งแก้ไข ปิด/เปิดรหัสบริการ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1.8 ดึงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในการทำงานวิจัยและเก็บสถิติต่างๆ

1.9 ประสานงานผู้ดูแลระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โปรแกรม TD-Next Lab ในกรณีที่ระบบขัดข้อง หรือผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ออนไลน์

1.10 ประสานงานผู้ดูแลเครื่องพิมพ์สติกเกอร์แปะหลอดเลือดอัตโนมัติในกรณีที่ระบบขัดข้อง

2. งานบริการนอกภาควิชาพยาธิวิทยา

2.1 ติดตั้งโปรแกรม HCLAB รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม ดูแลการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค๊ด และการรับข้อมูลการสั่งตรวจทางพยาธิวิทยา ของศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

2.2 ติดตั้งโปรแกรม HCLAB รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม ดูแลการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค๊ด และเครื่องพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ ให้กับหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

2.3 ติดตั้งโปรแกรม HCLAB รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม และดูแลการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค๊ด ให้กับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2.4 ติดตั้งโปรแกรม HCLAB รวมถึงให้คำปรึกษาในการใช้งานโปรแกรม และดูแลการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค๊ด ให้กับศูนย์จีโนมทางการแพทย์

2.5 แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาในกรณีที่พยาบาลไม่สามารถดูผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการได้

2.6 แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาในกรณีที่พยาบาลพบปัญหาการขอเลือด

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2553 รองศาสตราจารย์ นพ.มานะ โรจนวุฒนนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา (ในขณะนั้น) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดตั้งหน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้น เพื่อมาดูแลระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการการทำงานของห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานทางห้องปฏิบัติการ และสามารถรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

หัวหน้าหน่วยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ นพ.มงคล คุณากร (พ.ศ. 2553 - 2557)
 
อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์ (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)

 

Tab 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Tab 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Tab 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

บุคลากรภายในหน่วย

อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ

 

พงศธร  เย็นอก
รองหัวหน้าหน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ
 
ณัฐพงศ์ สกุลสมบัติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ไพลิน แสงเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ธนากร คชพันธ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์