ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางพยาธิวิทยากายวิภาค

 

ตำแหน่งสถาน : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1434, 02-201-2030

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอข้อมูลศัลยพยาธิวิทยาเพื่อการวิจัย (AP-Data requisition form)

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางพยาธิวิทยากายวิภาค

มิรันตี ชูจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ปวันรัตน์ สระฉันทพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ศิราชัญ  ศรีใส
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
กรรณิการ์ นาคทั่ง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วันเพ็ญ  ธนะเธียรนันท์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ไสว  อำนาจเจริญ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์