You are here

ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1133, 02-201-1144, 02-201-1168
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 6.30 - 8.30 น., 16.30 - 20.00 น.
                       เสาร์ เวลา 6.30 - 16.00 น.
                       อาทิตย์ เวลา 6.30 - 12.00 น.
บุคลากรภายในหน่วย :

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี  คูพูลทรัพย์
หัวหน้าศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก
 
อารีย์  น้อยเหมือนพันธุ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นาฎนภา พันธุ์แก้ว
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณัฐธยาน์ ธนวิชญ์โยธิน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศิวาพร รักษา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรนภา แสงณรงค์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรรณวิภา พรมกุดตุ้ม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุทธิพงษ์ ผัดผล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจนจิรา โมสิกรัตน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุกัญญา สายสว่าง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิมาพร กลยณีย์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รุ่งกานต์  โตสิงห์ชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
ธัญลักษณ์  สมบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปวีณา บุญยกิจ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิบเอกหญิง ดาวใจ  สายโส
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลัดดาวัลย์ อ่วมเนตร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
วรวิทย์ แก้วพฤกษ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดมลักษณ์  ทัศกุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชลธิชา แจ้งธรรมมา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
โสภา สะดู่
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เพ็ญแข พรหมมา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปัชพร พูลชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เบ็ญจมาศ ชัยทอง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุจิตรา ต้นทัพไทย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุชาดา คิดเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วราภรณ์  แสงพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เบญจวรรณ จอมกระโทก
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุรินทรา ยาวะโนภาส
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัณชลี โตสิงห์ชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุภัทรตรา ฤกษ์ใหญ่
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ณัฐทิตา จอกแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ภิรญา สุขสถาพร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
รตาณัน โตโอฬารไชย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
พะเยาว์ โสนนอก
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สินีนาฏ หงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เสาวลักษณ์  บัวชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เอกราช เพรชกล่อง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ฐิติกานต์ ชาติมนตรี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วิภา ศิริแวว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อุษา สุวรรณเมฆ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วีระชัย ขิงสันเทียะ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อารีรัตน์ สุกำปัง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฤสฐ์ธิดา คิดเลิศ
พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 2
ชัยยัน ยิ่งยง
พนักงานบริการ
สินีนารถ เรืองศิลป์
พนักงานบริการ
ชัยวัฒน์ ดีวุ่น
พนักงานบริการ
พนอ สุขแย้ม
พนักงานบริการ
โสภณา ปลื้มญาติ
พนักงานทั่วไป ระดับ 1
สุนีพร สุวรรณโชติ
พนักงานทั่วไป
   
 
การบริการ :
 1. ให้บริการรับเจาะเลือดผู้ป่วยนอก คนงานไปต่างประเทศ และรับสิ่งส่งตรวจ เพื่อส่งให้กับทุกห้องปฏิบัติการของภาควิชาพยาธิวิทยา
 2. การเบิก - จ่าย หลอดเลือด และภาชนะ สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับ OPD และ Ward ต่างๆ
วิธีปฏิบัติในการเจาะเลือดผู้ป่วยนอก :
 1.  ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจจาก OPD ต่างๆ เมื่อมีการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยจะนำใบสั่งตรวจ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ OPD Lab เจ้าหน้าที่จะรับใบสั่งตรวจ พร้อมกับบันทึกการส่งตรวจเข้าเครื่อง Computer และให้เบอร์คิวในการเจาะเลือด ถ้ามีการสั่งตรวจ อุจจาระ ปัสสาวะ เสมหะ และอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะจ่ายภาชนะในการเก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมกับแนะนำวิธีในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องและเหมาะสม หลังจากนั้นผู้ป่วยเข้าเจาะเลือด
 2.  ในการเจาะเลือดผู้ป่วยนอก จะมีการเจาะเลือด เพื่อมารับฟังผลในการนัดครั้งต่อไป และในกรณีที่แพทย์ต้องการผลรีบด่วน ทางหน่วยแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้เจาะให้ก่อน และรีบนำส่งห้องปฏิบัติการโดยด่วย เพื่อจะได้รับผลด่วน
 3.  การทำทดสอบ Bleeding Time
 4.  การทำทดสอบ Coagulation Time
 5.  การทำทดสอบ Glucose tolerance Test
  หมายเหตุ ผู้ที่มารับการเจาะเลือดที่ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก จะใช้เวลาในการเจาะเลือดนาน ประมาณ 8-15 นาทีเท่านั้น
การเบิกจ่ายหลอดเลือด และภาชนะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ :
 1.  OPD และ Ward ต่างๆ จะมาส่งใบเบิกไว้ที่หน่วย เฉพาะวันอังคาร และวันศุกร์ตอนเช้า และรับของตอนบ่าย
 2.  ในกรณีที่ของที่เบิกไปแล้วไม่พอใช้ ก็สามารถเบิกเพิ่มได้ตามความจำเป็น

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th