You are here

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1338, 02-201-1354, 02-201-1268

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ : ให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุด

บุคลากรภายในหน่วย :

รศ.ดร.สรัญญา อุปรักขิตานนท์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

 

วารินทร์  ลีลาคุณากร
ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ชำนาญการ)
เจตจำนงค์  เสือใจ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นันทิดา  น่วมจาด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วนิดา  กาลจักร์
นักเทคนิคการแพทย์
จุรีรัตน์  กิคอม
นักเทคนิคการแพทย์
ปานพิมพ์ กันทะวงค์
นักเทคนิคการแพทย์
เสาวณีย์  แตงดี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลัดดาวัลย์  ศรีวัฒนะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
วันทนา  นิ่มเจริญ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
วรรณทนีย์  ชะนะ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อานุช  เขียวพุ่มพวง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
พนอ สุขแย้ม
พนักงานบริการ

 

ขอบเขตของงาน

1.1 ให้บริการทางคลินิกและบริการทางวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด
1.2 ให้บริการทางคลินิก และบริการทางวิจัยเกี่ยวกับสารพิษชนิดต่าง ๆ  ยาเสพติด สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  นอกจากนี้ยังให้บริการการส่งตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
1.3 ให้บริการทางคลินิก และบริการทางการวิจัยในการตรวจโลหะหนักเป็นพิษ   เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีสุขภาพดีขึ้น
1.4 ให้บริการตรวจหาสารพิษเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจหาในบุคคลที่มีชีวิต หรือจากศพ เช่น Blood Alcohol, Acid phosphatase &PAS& Spermatozoa เป็นต้น
1.5 ให้บริการทางคลินิกนอกเวลาราชการ 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุด เฉพาะการทดสอบดังนี้

 1. Acetaminophen
 2. Carbamazepine
 3. Digoxin
 4. Gentamicin
 5. Phenytoin
 6. Phenobarbital
 7. Methotrexate
 8. Theophylline
 9. Valproic acid (Depakine)
 10. Vancomycin
 11. Amphetamine (EIA)
 12. Cannabionids (EIA)
 13. Cocaine (EIA)
 14. Phecyclidine (EIA)
 15. Opiate (EIA)

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th