ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  07.30 - 19.30 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1444,02-201-0039 แฟกซ์ :  02-201-1444 ต่อ 11

บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งลักษม์  วิเศษศิริ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 

  ปรเมศร์ ริมทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน)
 

กัญญารัตน์ ภูคัง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไพรินทร์ รักษ์ชน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
     

 

 

    ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เปิดบริการเพื่อวินิจฉัยชิ้นเนื้อ และให้บริการด้านการวิจัยในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Transmission และ Scanning electron microscope) แก่อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังนี้

การส่งตรวจ

1.       ด้านการวินิจฉัยชิ้นเนื้อ

1.1    แพทย์ผู้สั่งตรวจต้องติดต่อกับพยาธิแพทย์ในภาควิชาพยาธิวิทยา เพื่อขอสั่งตรวจวินิจฉัยในระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่เบอร์โทร 1667,1444,0039 และนัดหมายเวลาส่งสิ่งส่งตรวจที่เบอร์โทร 1431,124

1.2    กรอกรายละเอียดของผู้ป่วยพร้อมข้อมูลทางคลินิกที่สำคัญ ชื่อพยาธิแพทย์ผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งตรวจตามแบบฟอร์มใบสั่งตรวจชิ้นเนื้อ

1.3  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมต้องมีขนาดประมาณ 1x1x1 มม. โดยต้องใส่ใน Fixative 2-4 % Glutaraldehyde ในPhosphate buffer pH 7.4 อย่างน้อย 3 ml. ทันทีที่เก็บสิ่งส่งตรวจได้ (ขอรับขวดบรรจุน้ำยา Fixative ขนาดบรรจุ 1 ซีซี  ได้ที่ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน)

1.4  นำสิ่งส่งตรวจ ใบส่งตรวจชิ้นเนื้อ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ลงทะเบียนที่จุดรับชิ้นเนื้อหน้าห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคาร 1

2.    ด้านการวิจัย

2.1 ต้องมีอาจารย์ภายในภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นผู้ร่วมวิจัย

2.2 ผู้ใช้บริการต้องแนบโครงการวิจัย พร้อมสำเนาเอกสารการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจริยธรรม และทุนวิจัยเพื่อพิจารณาความพร้อม และความสะดวกในการจัดสรรเวลาให้บริการสำหรับงานวิจัย

2.3 อัตราค่าบริการสำหรับงานวิจัยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง อัตราค่าบริการของภาควิชาพยาธิวิทยา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทางรังสีวิทยา และค่าบริการต่าง ๆ สำหรับโครงการวิจัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

2.4 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการงานวิจัยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น

 หมายเหตุ :   2-4 % Glutaraldehyde ใน Phosphate buffer pH 7.4 หากยังไม่ใช้ทันทีให้เก็บไว้ที่ 4-6 องศาเซลเซียส โดยเก็บไว้ได้นาน 1 เดือน

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

       1. ไม่ได้ทำการติดต่อพยาธิแพทย์ไว้ล่วงหน้า หรือไม่มีพยาธิแพทย์ผู้รับผิดชอบ

       2. ข้อมูลในใบส่งตรวจไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุ ชื่อพยาธิแพทย์ผู้รับผิดชอบ ไม่มีชื่อแพทย์ผู้ส่งตรวจ ขาดข้อมูลทาง คลินิก

       เป็นต้น

       3. ข้อมูลในใบส่งตรวจ ไม่ตรงกับข้อมูลที่ขวดชิ้นเนื้อ

       4. ชิ้นเนื้อไม่ได้รับการ  fix ที่เหมาะสม เช่น ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่เกินไป ชิ้นเนื้อไม่สัมผัสน้ำยา ใช้น้ำยา fix (fixation) ผิดชนิด

       5. ชิ้นเนื้อที่มีปริมาณน้อย ขนาดเล็กเกินไป

การรายงานผล

     พยาธิแพทย์รายงานผลการตรวจใน Surgical pathology report (LIS-WI-PAH-001/001Rev.0 03/02/51) ผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ไปยัง WARD/OPD ต่างๆ แพทย์ผู้รักษาสามารถดูผลการวินิจฉัยได้ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผลชิ้นเนื้อไตที่ส่งมาจากภายนอกโรงพยาบาล พยาธิแพทย์รายงานผลลงใน Electron Microscopy Report (LIS-WI-PAH-001/002 Rev. 0 05/11/55) และพิมพ์ผลที่เป็นเอกสารส่งห้องปฏิบัติการศัลยพยาธิเพื่อส่งผลให้กับผู้รับบริการภายนอก 

     กำหนดระยะเวลาในการรายงานผล  30 วันทำการ 

 

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ลำดับ รหัส กรม
บัญชี
กลาง
ชื่อการทดสอบ
วิธีการตรวจวิเคราะห์
ต่อหน่วย สิ่งส่งตรวจ/ปริมาตร (ml)
Preservative
การนำส่ง ค่าอ้างอิง Sensitivity
Detection Range
ราคาทดสอบ วันทำการทดสอบ หรือ ขอตรวจเพิ่ม ข้อบ่งชี้
การทดสอบ
การรายงานผล (TAT)
ในเวลา/สามัญ รพ.เอกชน คลินิกพิเศษนอกเวลา
Premium Clinic
ปกติ ตรวจซ้ำ ด่วน
1 11595 - การเตรียม Block resin  TEST ชิ้นเนื้อขนาด 1 mm 4 - 7 ชิ้น
แช่ใน 2.5 % Glut. (kidney)
แช่ใน 3 % Glut. (non-kidney)
แช่ชิ้นเนื้อใน
น้ำยาทันที
และรีบนำส่ง
 - 550 700 700 ทุกวันทำการ  -

1 วัน
 

 -  -
2 11596 - การตัด Thick section  TEST

Block resin 4-7 Block
 

 -
 
 - 270 370 370 ทุกวันทำการ  -

1 วัน
 

 -  -
3 11593 38332

การเตรียม Slide resin
 

แผ่น ชิ้นเนื้อขนาด 1 mm 4 - 7 ชิ้น
แช่ใน 2.5 % Glut. (kidney)
แช่ใน 3 % Glut. (non-kidney)
แช่ชิ้นเนื้อใน
น้ำยาทันที
และรีบนำส่ง
 - 1100 1400 1400 ทุกวันทำการ  -

3 วัน
 

 -  -
4 11597 - การตัด Thin section
(ไม่ย้อม)
Block Block resin 1 Block
 
 
-

 
 - 220 320 320 ทุกวันทำการ  -

1 วัน
 

 -  -
5 11620 - การตัด Thin section (ย้อม) Block Block resin 1 Block  
-

 
 - 430 560 560 ทุกวันทำการ  -

1 วัน
 

 -  -
6 11594 - บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(TEM) ชั่วโมง

 -
 

 -
 
 - 1000 1500 1500 ทุกวันทำการ  -  

-


 
 -  -
7 6300 38330 วิธี Transmission electronmicroscopy (TEM) TEST ชิ้นเนื้อขนาด 1 mm 4 - 7 ชิ้น
แช่ใน 2.5 % Glut. (kidney)
แช่ใน 3 % Glut. (non-kidney)
แช่ชิ้นเนื้อใน
น้ำยาทันที
และรีบนำส่ง
 - 3300 4200 6200 ทุกวันทำการ  - 30 วัน  -  -
8 11619 38330 วิธี Transmission electronmicroscopy (TEM)
เตรียมแบบพิเศษ Blood
TEST 3.2% Sodium
Citrate blood 2 Tube (10 ml)
(ไม่แช่น้ำแข็ง)
ส่งภายใน
1 ชั่วโมง
 - 4100 5000 7200 ทุกวันทำการ  - 30 วัน  -  -
9 11672 - Negative staining for TEM TEST Grid 1 ชิ้น  
-

 
 - 1800 2400 4400 ทุกวันทำการ  -

1 วัน
 

 -  -
10 11673 - บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ชั่วโมง

 -
 

 
-

 
 - 1500 2000 2000 ทุกวันทำการ  - 1 วัน  -  -
11 6301 - วิธี Scanning electron microscopy (SEM) TEST ชิ้นเนื้อ ขนาด 1 ซม.
แช่ใน 3 % Glut.
แช่ชิ้นเนื้อใน
น้ำยาทันที
และรีบนำส่ง
 - 3800 4500 6000 ทุกวันทำการ  - 30 วัน  -  -
 

การบริการของห้องปฏิบัติการ :

บริการการวินิจฉัยชิ้นเนื้อผู้ป่วย ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอน (ระดับ ultrastructure) และ งานวิจัยทางชีวภาพการแพทย์ (biomedicine)
ห้องปฏิบัตการนี้ติดตั้งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับงานวินิจฉัย ศึกษาวิจัยทางพยาธิวิทยา และชิวภาพการแพทย์

  1. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน ฮิตาชิ รุ่น H-7100
  2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน ฮิตาชิ รุ่น HT-7700
  3. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน รุ่น SNE-3200M

การบริการ :

  1. ตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อส่งตรวจที่มีปัญหาการวินิจฉัยในระดับ กล้องจุลทรรศน์ ธรรมดาโดยพยาธิแพทย์
  2. ศึกษาวิจัย วินิจฉัยทาง ultrastructural pathology ในสิ่งส่งตรวจจากงานผ่าศพ
  3. ตรวจวินิจฉัยจุลชีพต่างๆทางจุลชีววิทยาไวรัสวิทยา ตามลักษณะรูปร่างสัณฐาน และรายละเอียด เฉพาะตัวของจุลชีพนั้นๆ ที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วย กล้องจุลทรรศน์ ธรรมดา หรือวิธีการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
  4.  งานวิจัยทางพยาธิวิทยาและชีวภาพการแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ต้องใช้บริการของกล้องฯ เพื่อข้อมูลในระดับเซลล์หรือระดับอณูชีววิทยา ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัยหลายๆ สาขาวิชา เช่น พยาธิวิทยาในสัตว์ ทดลอง พยาธิชีววิทยา กีฏวิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

การเรียนการสอน :
     สอน Electron Microscopy แก่แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาปริญญาโท - เอก ให้สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน วินิจฉัยชิ้นเนื้อ หรือศึกษาวิจัยงานในโครงการ วิทยานิพนธ์ได้