บริการที่เปิดใหม่

   
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก Newborn Screening for phenylketonuria
  Newborn Screening for biotinidase
   
ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก Albumin/Cretinine ratio in 24 hr urine
  Urine 24 hr Oxalate
  Urine 24 hr Citrate
   
ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ HLA HLA-DPA1/DPB1 DNA Typing high resolution
  HLA-DPA1/DPB1 DNA Typing
  HLA-DQA1/DQB1 DNA Typing
   
ห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี Sudan Black B staining
  ANAE stain
   
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา Anti Cardiolipin IgM
  Acetylcholine Receptor Autoantibody (AchrAb)
 

Autoimmune Liver Profile
(AMA-M2, M2-3E, LKM-1, LC-1, SLA/SP)

  Sclerosis Profile (Systemic Sclerosis Profile)
  Inhalation Alleygy Package
  SARS-CoV-2 anti S IgM CLIA
  Hepatitis E IgM
  Specific IgE f423 rAra h 2
  Anti Interferon gamma
  C.difficile GDH (ELISA)
  SARS-CoV-2 anti RBD IgG Quantitative
  SARS-CoV-2 anti RBD Surrogate Neutralization test
  SARS-CoV-2 anti-S1 IgG CLIA
  Mycoplasma IgM
   
ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ Pharmacogenomics for Oncology panel
  HLA-DRB1*03:01 & HLA-DQB1*02:01
  MTHFR genotyping
  TPMT + Activity
  ITPA genotyping
   
ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ BCR/ABL p190 by quantitative PCR
  Prader-Willi/Angelman syndrome by MS-MLPA
  IGH clone/MRD MM by NGS
  Rapid FLT3 gene mutation for newly diagnosed AML
  MYD88 L265P mutation by AS-PCR
  SRY gene by FISH
  CLL panel by FISH
  Deletion of 6q23 by FISH
  ATM gene by FISH
  Trisomy 12 by FISH
  Deletion of 13q14 by FISH
  TP53 by FISH
  Spinal muscular atrophy screening by MLPA
   
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา Platelet count from citrate tube
  VWF activity (platelet-dependent)
   
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด Beta-globin gene sequencing
  Alpha-globin gene sequencing
  G6PD gene
   
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา SARS-CoV-2 Antigen (COVID-19) FIA (Nasopharyngeal and/or Throat Swab)
  SARS-CoV-2 Antigen (COVID-19) Chromatography Home use (NS and/or TS)
  SARS-CoV-2 Antigen (Lumipulse) (Saliva)
  SARS-CoV-2 Antigen (Lumipulse) (Nasopharyngeal Swab)
   
ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ Paradigm (NGS only)
  Lucence Liquid HALLMARK
  MI Tumor seek
  Mast Cell Typtase, Tissue
  BRG-1, Tissue
  GLI1, Tissue
  CIC, Tissue
  Uroplakin II, Tissue
  IgD, Tissue
  Glutamine, Tissue
  c-met, Tissue
  CD22, Tissue
  TCL-1, Tissue
  Adipophilin, Tissue
  CK-MNF 116, Tissue
  DUX 4, Tissue