คณาจารย์

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร
Associate Professor Mongkol Kunakorn, M.D.,
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา (Head of Department)
วุฒิการศึกษา : พ.บ., ว.ว.พยาธิวิทยาคลินิก, อ.ว. เวชศาสตร์บริการโลหิต
Diploma (Transfusion Medicine), The Medical Council of Thailand
Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,Mahidol University

Curriculum Vitae (Eng)
Publications
Reserch of Interest

   
รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา  ไวศยารัทธ์
Associate Professor Jariya Waisayarat, M.D.,

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ., ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค, Certificate of Family Physicians
Honorary Senior Research Associate (Muscle Pathology),
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University College of London
Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest

   

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์
Associate Professor Atcharaporn Pongtippan, M.D.,

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. จุลชีววิทยา พ.บ., ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค
Diploma of The Thai Board  (Anatomical Pathology),
The Medical Council of Thailand
Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นพดล ลาภเจริญทรัพย์
Associate Professor Noppadol Larbcharoensub, M.D.,

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ., ป.บัณฑิต พยาธิวิทยา ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค
Diploma of The Thai Board (Anatomical Pathology),
The Medical Council of Thailand Department of Pathology,
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒนา ศรมยุรา
Associate Professor Pattana Sornmayura, M.D.,

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ., ป.บัณฑิต พยาธิวิทยา ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค, น.บ.
Diploma in clinical Science (Pathology), The Medical Council of Thailand
Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา อรุณโรจน์
Assistant Professor Rangsima Aroonroch, M.D.,

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ., ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค
Diploma of The Thai Board (Anatomical Pathology),
The Medical Council of Thailand
Department of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์
Assistant Professor Suchin Worawichawong, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)
Certificate of Clinical Fellowship in Renal/Transplantation Pathology University of Calgary, Canada.

Curriculum Vitae  (Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยิ่งลักษม์  วิเศษศิริ
Assistant Professor Yingluck Visessiri, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ป.บัณฑิต พยาธิวิทยา [Grad.Dip. (Teaching Profession in Pathology)]
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)
ป.บัณฑิต ตจวิทยา [Grad.Dip.(Teaching Profession in Clinical Dermatology)]
อ.ว. ตจพยาธิวิทยา (Dip. Thai Subspecialty Board of Dermatopathology)

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพศาล  บุญสะกันต์
Assistant Professor Paisarn Boonsakan, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ป.บัณฑิต พยาธิวิทยา [Grad.Dip. (Teaching Profession in Pathology)]
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)
อ.ว. โลหิตพยาธิวิทยา (Dip. Thai Subspecialty Board of Hematopathology)

Curriculum Vitae  (Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อาทิตย์  จินาวัฒน์
Assistant Professor Dr. Artit Jinawath, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ป.บัณฑิต พยาธิวิทยา [Grad.Dip. (Teaching Profession in Pathology)]
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)
Ph.D. (Gene and Molecular Medical Science)

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัฐ  เริ่มลึก
Lecturer Naparat Rermluk, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)
Diploma of Clinical Science (Pathology), Mahidol University

Curriculum Vitae  (Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี  สิงห์เสน่ห์
Assistant Professor Arunee Singhsnaeh, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. ชีววิทยา [B.Sc. (Biology)]
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology)

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงวิภาวี  คล้ายสุบรรณ
Lecturer Wipawi Klaisuban, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงวิริยา  พิพัฒน์สกุลโรจน์
Lecturer Wiriya Pipatsakulroj, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธรินธร  จันทร์สูรย์
Assistant Professor Tharintorn Chansoon, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริเทพ  ปลื้มวรสวัสดิ์
Assistant Professor Sirithep Plumworasawat, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงบัณฑิตา  พฤฒินารากร
Lecturer Bantita Phruttinarakorn, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ นายแพทย์ธนธิป ประเสริฐชัย
Lecturer Tanatip Prasertchai, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ นายแพทย์ภานุวัฒน์ คงตระกูล
Lecturer Panuwat Kongtrakun, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ นายแพทย์บูรณะ เขียนแก้ว
Lecturer Burana Khiankaew M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงศิโรรัตน์ นาคฉ่ำ
Siroratt Narkcham, MD, FRC Path, MIAC

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) : พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology), The Medical Council of Thailand
Certificate of visiting postdoctoral fellow in cytopathology at Houston Methodist Hospital,
Department of Pathology and Genomic Medicine and the Houston Methodist Research Institute
in the Texas Medical Center, Houston, Texas, USA

Curriculum Vitae (Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงมัญชุพร จิรชาคริต
Lecturer Manchuphorn Chirachakhrit, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค (Diploma Thai Board of Anatomic Pathology),
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae  (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest

 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค
Associate Professor Dr.Budsaba Rerkamnuaychoke

ตำแหน่ง (Position) : หัวหน้าห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ (Chief of Human Genetic Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. พันธุศาสตร์ [B.Sc. (Genetics)]
วท.ม. พันธุศาสตร์ [M.Sc. (Genetics)]
D.M.Sc. (Basic Medicine ), The University of Tokyo, Japan

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
Associate Professor Dr. Pitak Santanirand

ตำแหน่ง (Position): หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา(Chief of Clinical Microbiology Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. เทคนิคการแพทย์  [B.Sc. (Medical Technology)] 
M.Sc. (Medical Microbiology), University of London, UK 
Ph.D. (Infectious and Tropical Diseases), University of London, UK

Curriculum Vitae (Eng)
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ พูนพิลาส หงษ์มณี
Associate Professor Poonpilas Hongmanee

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Medical Technology)]
วท.ม. จุลชีววิทยา [M.Sc. (Microbiology)]

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest


ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
Professor Theerapong Krajaejun, M.D.

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว.พยาธิวิทยาคลินิก  (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงดวงตะวัน ธรรมมาณิชานนท์
Associate Professor Dr. Duangtawan Thammanichanond, M.D.

ตำแหน่ง (Position) : หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ(Chief of HLA laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
Ph.D. (Immunology)
อ.ว.  เวชศาสตร์บริการโลหิต (Diploma Thai Board of Transfusion Medicine)

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมมา
Associate Professor Dr.Anchalee Chittamma

ตำแหน่ง (Position) : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. เทคนิคการแพทย์  [B.Sc. (Medical Technology)]
ปร.ด. พยาธิวิทยาคลินิก  [Ph.D. (Clinical Pathology)]

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์
Associate Professor  Dr. Pornpen Srisawasdi

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Medical Technology)]
วท.ม. พยาธิวิทยาคลินิก [M.Sc. (Clinical Pathology)]
ปร.ด.  พยาธิวิทยาคลินิก [Ph.D. (Clinical Pathology)]

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา อุปรักขิตานนท์
Associate Professor  Dr. Saranya Auparakkitanon

ตำแหน่ง(Position): หัวหน้าห้องปฏิบัติการพิษวิทยา(Chief of Toxicology Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Medical Technology)]
วท.ม. ชีวเคมี [M.Sc. (Biochemistry)]
ปร.ด. ชีวเคมี [Ph.D. (Biochemistry)]

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

ศาสตราจารย์ ดร.ชลภัทร สุขเกษม
Professor Dr. Chonlaphat Sukasem

ตำแหน่ง (Position):หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์(Chief of Pharmacogenomics and  Bioinformatics Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations):
ภ.บ. (B.Pharm)
ปร.ด. พยาธิชีววิทยา [Ph.D. (Pathobiology)]
Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา
Assistant Professor Karan Paisooksantivatana, M.D.

ตำแหน่ง (Position) :
- หัวหน้าอนุสาขาโลหิตวิยา (Head of Division of Hematology)
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (Head of Hematology Laboratory)
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี (Chief of Flow Cytometry Laboratory)
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเลือด (Chief of Blood Diagnostic Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
อ.ว. โลหิตพยาธิวิทยา (Diploma Thai Board of Hematopathology)

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest 


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
Associate Professor  Dr. Teerapong Siriboonpiputtana

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Medical Technology)]
วท.ม. พยาธิวิทยาคลินิก [M.Sc. Clinical Pathology)]
MRes  Biomedical Sciences (Biology of Cancers), University of Liverpool,
UKPh.D. (Cancer Studies Research), King’s College of London, UK

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธภูมิ ลำเจียกเทศ
Associate Professor Dr. Putthapoom Lumjiaktase

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา(Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Medical Technology)]
วท.ม.  [M.Sc. (Clinical Pathology)]
ปร.ด. พยาธิวิทยาคลินิก [Ph.D. (Clinical Pathology)]

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์
Lecturer Dr. Ekawat Pasomsub

ตำแหน่ง (Position) : หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา(Chief of Virology Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ [B.Sc. (Med. Tech.)]
วท.ม. พยาธิวิทยาคลินิก [M.Sc. (Clinical Pathology)]
ปร.ด. พยาธิวิทยาคลินิก  [Ph.D. (Clinical Pathology)]

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

อาจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ครองวรกุล
Lecturer Jatupon Krongvorakul, M.D.

ตำแหน่ง (Position):
- หัวหน้าศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) (Chief of Point-of-care testing unit)
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย
   (Chief of Instrument Calibration and Solution Preparation Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
M.Sc. Analytical Chemistry, University of Aberdeen, UK

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์
Assistant Professor Dr. Apirom Vongsakulyanon, M.D.

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
ปร.ด. เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล [Ph.D. (Molecular Medicine)]

Curriculum Vitae
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล
Associate Professor Dr. Takol Chareonsirisuthigul, M.D., Ph.D.

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์   [B.Sc. (Medical Sciences)]
ปร.ด. จุลชีววิทยา [Ph.D. (Microbiology)]
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)

Curriculum Vitae (Thai)
Publications
Reserch of Interest


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา พวงเพ็ชร์
Assistant Professor Dr. Apichaya Puangpetch

ตำแหน่ง (Position): : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
วท.บ. จุลชีววิทยา [B.Sc. (Microbiology)]
ปร.ด. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ [Ph.D. (Medical Microbiology)]

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


 

อาจารย์ แพทย์หญิงพสุพร โพธิ์เงินนาค
Lecturer Pasuporn Pongernnak, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae (Thai),(Eng)
Publications
Reserch of Interest


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนรินทร์ คงเจริญสกุล
Assistant Professor Narin Khongjaroensakun, M.D.

ตำแหน่ง (Position) : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae (Eng)
Publications
Reserch of Interest

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวดี ชินอุดมวงศ์
Assistant Professor Pawadee Chinudomwong, M.D.

ตำแหน่ง (Position) : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
B.A. (English Major), M.B. (International Business)
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest

อาจารย์ นายแพทย์พิเชฐ ยุทธนาการวิกรม
Lecturer Pichet Yutthanakarnwikom, M.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา :วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ [B.Sc. (Biotechnology)]
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. พยาธิวิทยาคลินิก (Diploma Thai Board of Clinical Pathology)

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest

อาจารย์ แพทย์หญิงวาสวรรณ เขียนดวงจันทร์
Lecturer Vassawan Keandoungchun M.D.

ตำแหน่ง (Position) : อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations) :
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. เวชศาสตร์บริการโลหิต (Diploma of the Thai Board of Transfusion Medicine)
The Medical Council of Thailand

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์
Assistant Professor Smith  Srisont, M.D.

ตำแหน่ง (Position): หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์(Chief of Forensic Medicine Laboratory)
วุฒิการศึกษา (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. นิติเวชศาสตร์ (Diploma Thai Board of Forensic Medicine)
น.บ. (LL.B.)M.Sc. (Forensic Toxicology), University of Glasgow

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วรสุวรรณรักษ์
Associate Professor Wisarn Worasuwannarak, M.D.

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. นิติเวชศาสตร์ (Diploma Thai Board of Forensic Medicine)
น.บ. (LL.B.)
M.Sc. (DNA Profiling), UK
Curriculum Vitae (Eng)
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงจิตตา อุดหนุน
Lecturer Jitta  Udnoon, M.D.

ตำแหน่ง (Position): อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. นิติเวชศาสตร์ (Diploma Thai Board of Forensic Medicine)
M.Sc. (Forensic Anthropology), University of Dundee (UK)

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest


อาจารย์ แพทย์หญิงหทัยชนก พึงเจริญพงศ์
Lecturer Hataichanok Puengcharoenpong, M.D.

ตำแหน่ง (Position):  อาจารย์ประจำสาขาวิชา (Lecturer)
วุฒิการศึกษา  (Educations):
พ.บ. (Doctor of Medicine)
ว.ว. นิติเวชศาสตร์ (Diploma Thai Board of Forensic Medicine)

Curriculum Vitae 
Publications
Reserch of Interest


   
 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวัติ  นิธิยานันท์
Prawat Nitiyanant, M.D.,
Certificate of Proficiency in Anatomical Pathology,
Diplomate of the American Board of Pathology,
Assistant Professor,
Consultant in Hematopathology.

ประวัติและผลงานทางวิชาการ (Thai),(Eng)
   
2. รองศาสตราจารย์พลอากาศตรี นายแพทย์วิชาญ  เปี้ยวนิ่ม
Vichan Peonim, M.D., Certificate of Proficiency in Anatomical Pathology,
Associate Professor,
Certificate of Proficiency in Forensic Pathology.
Consultant in Forensic Pathology,
Deputy Head Department Pathology
Chief of Forensic Pathology.

ประวัติและผลงานทางวิชาการ (Thai),(Eng)