ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

หน้า 2 >>

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 6 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1470, 02-201-1324, 02-201-2115

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ :

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 00.30 น.
  • รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
  • รับและทดสอบตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
  • ตรวจวินิจฉัยการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV-1 genotypic drug resistance test)
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 00.30 - 8.30 น.
  • รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
  • รับและทดสอบตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
  • ตรวจวินิจฉัยการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV-1 genotypic drug resistance test)
 • เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
  • รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
  • ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสจากตัวอย่างส่งตรวจ โดยวิธี real time PCR
  • ตรวจวัดปริมาณไวรัส CMV
  • รับและทดสอบตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
 • เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 16.30 - 00.30 น.
  • รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
  • รับและทดสอบตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
  • ตรวจวินิจฉัยการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV-1 genotypic drug resistance test)
 • เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 00.30 - 8.30 น.
  • รับตัวอย่างทุกรายการทดสอบ
  • รับและทดสอบตัวอย่างส่งตรวจไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
  • ตรวจวินิจฉัยการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (HIV-1 genotypic drug resistance test)

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
rtecenter นายแพทย์พิเชฐ ยุทธนาการวิกรม
อาจารย์
   
  rtecenter จุฑาทิพ  ทองสุก
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา)
 
 

กาญจนา  เปรมชัยพร
นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

นิภา  ทองใบเพ็ชร
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)

วิชุฎา  นาคพวง
นักวิทยาศาสตร์
การัญญุตา  วงษ์ทับทิม
นักวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์  คล่องแคล่ว
นักเทคนิคการแพทย์
ญาณิกา  กีรติวงศา
นักเทคนิคการแพทย์
กนกนันท์  ถนอนปกรณ์
นักเทคนิคการแพทย์
กิ่งกาญจน์  รักษ์มณี
นักเทคนิคการแพทย์
ช่อทิพย์  วาทิตต์พันธุ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุภญา  อังคะนาวิน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปารีณา  จันทร์ชมภู
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุภาพร  ร่มโพธิ์ภักดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุคันธา  กวีภัทรนนท์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
จิราภรณ์  เกตุกล้า
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรีวัฒน์  วัฒนะโชคชัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พลธณัฎฐ์  ลีดอกไม้
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รุจิกรณ์  กัลยาณดลกิตติ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัจฉรา  รักขาว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
กฤตพล ยืนยาว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ณัชธพงศ์  เกตุกนก
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
       

 

 

การบริการ : ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยไวรัสวิทยาฯ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนงานหลักคือ

 

1. บริการตรวจวินิจฉัยไวรัสทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล  (Molecular Virologic techniques)

 

 • 1.1 ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจ (Qualitative assays for diagnosis)

 

     เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสิ่งส่งตรวจว่ามี (+) หรือไม่มี (-), ด้วยเทคนิดทางชีววิทยาโมเลกุล เช่น PCR, RT-PCR และวิธีการ Real-Time RT-PCR ซึ่งมีความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) สูง ซึ่งจะทำให้แพทย์ได้รับผลตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว แม่นยำ และทันต่อการรักษาของแพทย์ โดยแบ่งการตรวจเป็น 3 หมวด
หมวดแรก  เป็นการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส HIV-1, HCV, HBV และ HPV (เพื่อ screen หาสายพันธุ์ สำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก) จากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีการซึ่งมีการรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติ อาทิเช่น องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
หมวดที่สอง  เป็นการตรวจกลุ่มไวรัสไวรัสก่อปัญหาในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกันขณะปลูกถ่ายอวัยะวะ  หรือติดเชื้อไวรัสเอดส์ อาทิ  HSV-1/2, CMV, EBV, VZV
หมวดที่สาม  เป็นการตรวจเชื้อไวรัสที่มีการติดต่อร้ายแรง เช่น SAR coronavirus, Avian Influenza virus ซึ่งการตรวจไวรัสในกลุ่มนี้จะทำเฉพาะในกรณีได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

 

 

ภาพแสดงผลการทดสอบหาไวรัส ด้วยวิธี Real-Time PCR หากมีไวรัสต้องสงสัยจะมีสัญญาน (peak) ปรากฎขึ้นอย่างชัดเจน หากไม่มีไวรัสสัญญานจะแบนราบ

 

 • 1.2 ตรวจวัดปริมาณไวรัสชนิดต่างๆจากตัวอย่างส่งตรวจ (Quantitative assays for monitoring)

 

     การตรวจวัดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด เป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีความสำคัญสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ผลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงปริมาณจีโนมของไวรัสในกระแสเลือดเป็นหน่วยของ copies/mL หรือ IU/mL โดยแพทย์สามารถใช้ค่าไวรัสในกระแสเลือดนี้เพื่อการติดตามและประเมินผลการรักษา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส  และติดตามประสิทธิผลของยาต้านไวรัสในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนหรือควบคุมปริมาณไวรัสรวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งตรวจหาการดื้อต่อยาต้านไวรัสในลำดับต่อไปด้วย
โดยการตรวจวัดปริมาณไวรัสสามารถใช้ตัวอย่างส่งตรวจได้หลายชนิด เช่น เลือด พลาสม่า ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง โดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับการตรวจวัดปริมาณไวรัสแต่ละชนิด และประเภทของสิ่งส่งตรวจด้วย เช่น PCR, Real-time RT-PCR, bDNA, NASBA (EasyQ) เป็นต้น

 

 

สำหรับชุดตรวจวัดปริมาณไวรัสในกระแสเลือด ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการใช้ในห้องปฏิบัติการของหน่วยไวรัสวิทยาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ
 1 Cobas Ampliprep-Cobas  TaqManTM HIV-1 HPS 
 2 Abbott RealTime HIV-1 assay
 3 Versant HIV-1 RNA 3.0 assay (Branched DNA)
 4 NucliSens EasyQ assay

 

หน้า 2 >>