ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

                  งานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) ประกอบด้วยการตรวจต่างๆ คือ การตรวจทาง เซลล์วิทยา การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การตรวจทางศัลยพยาธิวิทยา และการตรวจศพ การตรวจทางเซลล์วิทยา เป็นการตรวจเซลล์จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อการวินิจฉัย โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ เซลล์เหล่านี้อาจหลุดออกมาเองโดยธรรมชาติ เช่น เซลล์ปากมด ลูกช่องคลอด ระบบทางเดินหายใจ หรือ ถูกทำให้หลุดโดย วิธีการล้าง ดูด เจาะ เช่น เซลล์จากก้อนในเต้านม ต่อมไทรอยด์ หรือเซลล์จากน้ำ ในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องท้อง เป็นต้นงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาค จัดแบ่งหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

     งานด้านพยาธิวิทยาคลินิค (Clinical Pathology) ประกอบไปด้วยหน่วยงาน และห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัย สิ่งส่งตรวจ ของผู้ป่วยภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และสารน้ำ ที่เจาะ มาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ไขสันหลัง ไขข้อ ช่องปอด ช่องท้อง เป็นต้น งานด้านพยาธิวิทยาคลินิค แบ่งตามการปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ ดังต่อไปนี้

       งานด้านนิติเวช ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตลง แพทย์ผู้รับผิดชอบอาจไม่สามารถยืนยันสาเหตุการตายได้แน่ชัด หรือ มีประเด็นคำถามบางประการ ที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจน แพทย์จะขอให้มีการตรวจศพผู้ป่วย การตรวจศพ มีกระบวนการเช่นเดียวกับการตรวจทาง ศัลยพยาธิวิทยา แต่พยาธิแพทย์ จะทำการตรวจอย่างละเอียดทั่วทั้งร่างกาย ซึ่งรวมถึงการตรวจอวัยวะภายในทั้งหมด เพื่อให้ได้ผลการตรวจศพที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วยรายนั้น ทราบสาเหตุการตายที่ชัดเจน และได้คำตอบสำหรับประเด็นคำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ผลการตรวจศพผู้ป่วยหนึ่งคน อาจให้ความรู้ที่สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายคน