ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแล็ปพิเศษ

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1249

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อาทิตย์  จินาวัฒน์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแล็ปพิเศษ

 

  ลลิดา อาษา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแล็ปพิเศษ)
 
เกียรติพงศ์  คัมภีร์ศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วรมน  หล่อลิปิวงศ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดวงใจ  ปางปัญญากุลชัย
นักวิทยาศาสตร์
จารุวรรณ  เหมือนสอาด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศศิธร ฝอยหิรัญ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณิชกานต์ สาระไชย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ธนกฤต มงคลศิริ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภัคธร แซ่ลิ่ม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุดา  สรรพพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

 

ข้อกำหนดในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

เนื่องด้วย การตรวจ ALK break apart FISH จำเป็นต้องได้ชิ้นเนื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงสามารถให้การแปลผลได้ จึงจำเป็นต้องมี ข้อกำหนดในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ALK break apart FISH ดังนี้

1.       เป็นเนื้อที่ผ่านการทำ frozen section มาแล้ว

2.       เป็นเนื้อที่ผ่านกระบวนการดึงแคลเซียม ด้วย formid acid หรือ nitric acid (แนะนำให้ใช้ การดึงด้วย EDTA เท่านั้น)

3.       Paraffin block ที่ใช้ acid paraffin (แนะนำให้ใช้  neutral paraffin เท่านั้น)

4.       เร่งกระบวนการ paraffin embedding ด้วยการ boiling

 

โปรดแจ้งผู้จะส่งตรวจ ให้ทราบว่า block paraffin ที่ผ่านกระบวนการ embedding ไม่ควรมีอายุการทำเกิน 2 ปี , ไม่ overfixation ใน 10% neutral formaline (>48 hrs.)  เพราะ signal จะต่ำ และบางครั้งอาจไม่สามารถตรวจได้

หากยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นได้ ทางห้องปฏิบัติการฯ รับทำการตรวจ และทางห้องปฏิบัติการจะทำผลซ้ำให้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (กรณีทำครั้งแรกไม่สำเร็จ)

หมายเหตุ การตรวจจะประกอบด้วย

1. recut H&E 1 section

2. Immunohistochemistry (CD246; clone 5A4)

3. ALK break apart FISH  โดยการส่งตรวจต้องมี pathological report แนบมาด้วย