ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

 

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1337, 02-201-1353, 02-201-1286

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
การให้บริการนอกเวลาราชการ : เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับการตรวจทดสอบ Anti-HIV Pregnancy test
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 เพิ่มบริการการทดสอบ HbA1c, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, Anti-HAV, Anti-HAV IgM, Anti-HCV, Bacterial Meningitis Ag, Cryptococcal Ag, FK506, Morphine

บุคลากรภายในหน่วย :

รองศาสตราจารย์ นพ.มงคล  คุณากร
หัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธภูมิ ลำเจียกเทศ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์
อาจารย์
   
  ชวชล  เศรษฐอุดม
นักเทคนิคการแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา)
 
อนุชาติ  อ่วมขยัน
นักเทคนิคการแพทย์
(ชำนาญการพิเศษ)
สุรีวรรณ  กิติวรรณวนิช
นักเทคนิคการแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สุวรรณี  อ่วมขยัน
นักเทคนิคการแพทย์
(ชำนาญการ)
อาริยา  ถนอนศักดิ์ยุทธ
นักเทคนิคการแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

กาญจนา  ศรีวาณิชรักษ์
นักวิจัย (ชำนาญการ)

สุพรชัย  อ่อนผัน
นักเทคนิคการแพทย์
ภาสวร  เชยสวรรค์
นักเทคนิคการแพทย์
อริสรา สมุทรผ่อง
นักเทคนิคการแพทย์
อภิญญาภิวัฒน์ สุริโย
นักเทคนิคการแพทย์
อรชุมา  ล่อใจ
นักเทคนิคการแพทย์
รักฤทัย  ทองไชย
นักเทคนิคการแพทย์
เมวดี ปรีชา
นักเทคนิคการแพทย์
กันต์ธร  สันติวิวัฒน์
นักเทคนิคการแพทย์
โชติกา  ลิวนานนท์ชัย
นักเทคนิคการแพทย์
นันทิศา เขมะวิชานุรัตน์
นักเทคนิคการแพทย์
นิสรา  แสงปิยะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุนทร  บัวหอม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศิราภรณ์  พิทักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เยาวภา  สุขอร่าม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กชกร  ทรงกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บังอร  วัชนศรี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

เสริมสุข  แสนสุขโชติ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นันทรัตน์  แก้วประจำ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

มณีฉาย  อ้นเขียว
พนักงานบริการ

รัชนีย์  รอดดี
พนักงานทั่วไป ระดับ 2

 

 

 

ขอบเขตงานบริการ 
     ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนวิทยา ซึ่งประกอบด้วย
        • การตรวจหาสาเหตุการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส  เชื้อรา และ Parasites ชนิดต่างๆ  
        • การตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ 
        • การตรวจหาสาร Tumor markers 
        • การวัดหาระดับโปรตีนต่าง ๆ เช่น Immunoglobulins, Complement 
        • การตรวจหาภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง (Autoantibody)
        • การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ (Specific IgE) ชนิดต่างๆ
        • การตรวจหาเชื้อ  M.tuberculosis ด้วยเทคนิค PCR
        • การตรวจวัดหา cell ที่เกี่ยวข้องในระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ CD4/CD8
        • การตรวจวัดระดับ  FK506, Sirolimus
        • การตรวจกรองสารเคมีในเลือดมารดา Maternal serum
        • การตรวจอื่นๆ  เช่น Pregnancy test, C-reactive protein (Ultra sen) เป็นต้น