ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

 

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1332, 02-201-1695, 02-201-1378, 02-201-1342
                        เวลา 16.30 - 8.30 น. ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-201-1332, 02-201-1695

วันและเวลาทำการ : ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง.

นอกเวลาราชการ : ให้บริการการทดสอบเฉพาะ CBC, Coagulogram, ESR, Fibrinogen, D-dimer, DIC panel test

บุคลากรภายในหน่วย :

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา
หัวหน้าห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

 

อนุชา สร้อยสำโรง
นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา)
บริหาร  สุวรรณเรือง
นักเทคนิคการแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สมเกียรติ  เกษมพงษ์ทองดี
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)
คณิศวร์  ไพบูลย์
นักวิทยาศาสตร์
   
ธุรดา  แก้วใส
นักเทคนิคการแพทย์
อัญชลี  ฤกษนันท์
นักเทคนิคการแพทย์
เบญจรัตน์ ชาตะโชติ
นักเทคนิคการแพทย์
ธัญชนก  เกื้อทาน
นักเทคนิคการแพทย์
รังสิริ  ตรงสกุล
นักเทคนิคการแพทย์
ณัฐดนัย ชาวไทย
นักเทคนิคการแพทย์
ลักษิกา แช่มชมดาว
นักเทคนิคการแพทย์
ศิริรัตน์ สถานสุข
นักเทคนิคการแพทย์
วธูสิริ แก้วประดิษฐ์
นักเทคนิคการแพทย์
ปรียอัมพา วรวิกยานนท์
นักเทคนิคการแพทย์
อาลียัส  บินยาซิง
นักเทคนิคการแพทย์
ภาสิต  ธรรมชาติ
นักเทคนิคการแพทย์
อัญชนา  สำราญกมล
นักเทคนิคการแพทย์
สมัชฌน์ พงษ์สถิตย์พร
นักเทคนิคการแพทย์
ณัฐพงศ์ จันต๊ะนาเขต
นักเทคนิคการแพทย์
ธนากร  ทวยเศษ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สรณรงค์  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปานทิพย์  แก้วนา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
จารุวรรณ  โดยดี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สมบัติ  ระงับภัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เอธยา  อติญาณ์พิพัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
กวิณลดา  อารีวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ริญญารัตน์  เอกอัครโรจน์สกุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ภัทราภรณ์  สอนน่วม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปรารถนา  เล็บขาว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ณัฐจรัสกร  ต่ายสกุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
พรทิพย์  อรรคนิวาศ
พนักงานธุรการ ระดับ 1
พัชรินทร์  โนนน้อย
พนักงานธุรการ ระดับ 2

 

การเก็บสิ่งส่งตรวจของห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจก่อนการวิเคราะห์
การรายงานค่าวิกฤติ
บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
ตารางการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา