ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1330, 02-201-1352

วันและเวลาทำการ : เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การให้บริการนอกเวลาราชการ : นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการการทดสอบเฉพาะ Urine examination Cell countใน body fruid

บุคลากรในหน่วยงาน :

รองศาสตราจารย์ นพ.มงคล  คุณากร
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

 

  อนุชาติ  อ่วมขยัน
นักเทคนิคการแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ)
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก)
 
ณัฐสุดา  ฟุ้งเปีย
นักเทคนิคการแพทย์
เรวดี  คำวิสุทธิ์
นักเทคนิคการแพทย์
ศศิร์อร  กองอาษา
นักเทคนิคการแพทย์
เบญจวรรณ อุ้ยมา
นักเทคนิคการแพทย์
สิรินยา เหมือนศรี
นักเทคนิคการแพทย์
เมธัส กุลชาติชัย
นักเทคนิคการแพทย์
รมณีย์  โฆษิตนิธิกุล
นักเทคนิคการแพทย์
สิรินทร  ทรงงาม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุรศักดิ์  พันธุสุวรรณกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พูลสวัสดิ์ วงษา
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ธัญญ์ชินัน จันทร์ชนะวาณิช
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นงลักษณ์  แดงสิน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
กฤติกา  คำหอม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุทธิกานต์  ดีม้าย
พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 1

ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ :
 

1. การตรวจปัสสาวะแบบ routine urinalysis และ urine special tests ซึ่งจะทำการทดสอบทุกวันในเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. ส่วนการตรวจปัสสาวะเวลา 16.30 - 8.30 น. และวันหยุดราชการจะทำการทดสอบเฉพาะ Urinalysis เท่านั้น
2. การตรวจอุจจาระ จะตรวจหา ova, trophozoites และ cysts ของ parasites และ mature parasites ระหว่าง 8.30 - 16.30 น. อุจจาระที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการ ก่อนเวลา 15.00 น. จะทำการตรวจหาโดยวิธี  direct smear และ concentration technic  อุจจาระที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการหลัง 15.00 น. จะทำการตรวจหาโดยวิธี direct smear เท่านั้น อุจจาระที่ส่งมาตรวจหา white blood cells และ red blood cells จะทำการตรวจหาโดยวิธี direct smear และอุจจาระที่ส่งมาตรวจหา parasites แบบ stat จะทำการตรวจหาโดยวิธี direct  smear  เท่านั้น
3. การตรวจ  Cell Count และ Differential Cell Count ของ Cerebrospinal fluid, Synovial fluid, และ body fluid อื่นๆ จะทำการตรวจตลอด 24 ชั่วโมง