ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา

 

ตำแหน่งสถาน : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1437, 02-201-2032

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.


บุคลากรภายในหน่วย :

รองศาสตราจารย์ พญ.อัจฉราพร   พงษ์ทิพพันธ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา

 

  รัชฎาวรรณ  จันทร์โสม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา)
 
กิตติยา แก้วประเสริฐศรี
นักเทคนิคการแพทย์
เจนจิรา ใจเย็น
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วฤนดา  กันประเสริฐ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
บุญสิทธิ์ เจริญธนัชวงศ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
จีรสิทธิ์  เหลือล้น
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรทิพย์ เทพนอก
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นฤมล สุทธิธรรมากุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรมณี  อึ้งตระกูลดี
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นวพรรณ  นุ่นกลาง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุพัตรา  บุตรพรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กนกนันท์  ชังคะรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
สุวรรณา  มากมี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
       

 


คู่มือการใช้บริการทางพยาธิวิทยา งานบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค พ.ศ. 2563
- รายการการทดสอบและอัตราค่าบริการ