ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1485, 02-201-2223

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.


บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์ แพทย์หญิงธรินธร จันทร์สูรย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

 

โกเศศ  ปิ่นประดับ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชำนาญการพิเศษ)
นิพย์ภา  ศรีนาค
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ธีรภัทร์  ปิ่นประดับ
นักเทคนิคการแพทย์
 
หทัยทิพย์  กิจธนาวุฒิ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปิยะนุช โพธิสาร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุวัฒน์  ฉายฉลาด
พนักงานบริการ

ธนกฤต  สิงห์กุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เยาวลักษณ์  สุภาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสฎฐวุฒิ  พุทธเดช
พนักงานบริการ
จุฑามาส  สาทอง
พนักงานบริการ

 

 


หน้าที่หลัก :
     รับชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยาศัลยพยาธิวิทยามาผ่านขบวนการ ทางห้องปฏิบัติการ จนได้สไลด์ของเนื้อเยื่อ เพื่อให้พยาธิ แพทย์วินิจฉัย