ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1485, 02-201-2223

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.


บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธรินธร จันทร์สูรย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

 

  เยาวลักษณ์  สุภาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา)
 
หทัยทิพย์  กิจธนาวุฒิ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
  สุพรรษา จูสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ธนกฤต  สิงห์กุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุวัฒน์  ฉายฉลาด
พนักงานบริการ

จุฑามาส  สาทอง
พนักงานบริการ

สมปอง  จันทรเกษม
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
       

 

 


หน้าที่หลัก :
     รับชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยาศัลยพยาธิวิทยามาผ่านขบวนการ ทางห้องปฏิบัติการ จนได้สไลด์ของเนื้อเยื่อ เพื่อให้พยาธิ แพทย์วินิจฉัย