You are here

ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1485, 02-201-2223

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.


บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์ แพทย์หญิงธรินธร จันทร์สูรย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา

 

โกเศศ  ปิ่นประดับ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชำนาญการพิเศษ)
นิพย์ภา  ศรีนาค
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปิยะนุช โพธิสาร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อนุวัฒน์  ฉายฉลาด
พนักงานบริการ

ธนกฤต  สิงห์กุล
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

เยาวลักษณ์  สุภาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสฎฐวุฒิ  พุทธเดช
พนักงานบริการ
จุฑามาส  สาทอง
พนักงานบริการ

 

 


หน้าที่หลัก :
     รับชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยาศัลยพยาธิวิทยามาผ่านขบวนการ ทางห้องปฏิบัติการ จนได้สไลด์ของเนื้อเยื่อ เพื่อให้พยาธิ แพทย์วินิจฉัย

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th