ศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT)

 

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ :

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์แพทย์หญิงจตุพร  ครองวรกุล
หัวหน้าศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT)

 

 

  ฐิติกร คงจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้าศูนย์การทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT)
พสุกาญจน์ บุญเยี่ยม
นักเทคนิคการแพทย์
สกลธนัท รัตพงษ์
นักเทคนิคการแพทย์
วสุนันท์ ภูศรี
นักเทคนิคการแพทย์
ชนม์นิภา เชาว์วาทิน
นักเทคนิคการแพทย์
วรัญญา โกศินานนท์
นักเทคนิคการแพทย์
แพรพรรณ สมณา
นักเทคนิคการแพทย์
พศิกา  ติรศิริกุล
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ธนพนธ์  เลี้ยงสำอางค์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์