You are here

ห้องปฏิบัติการโฟลไซโทเมทรี

ตำแหน่งสถานที่ : ภาควิชาพยาธิวิทยา อาคาร 1 ชั้น 3
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น. ; วันจันทร์ - วันศุกร์, เว้นวันหยุดราชการ
โทร : 02-201-1221
โทรสาร : 02-201-1150

     เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์หา surface และ cytoplasmic แอนติเจน ของเม็ดเลือดขาว เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว (acute leukemia) และต่อมน้ำเหลือง (malignant lymphoma) และตรวจหากลุ่มประชากรย่อยของ T และ B เซล และ CD41 แอนติเจนของเกร็ดเลือด โดยเครื่องโฟลไซโทมิเตอร์

บุคลากรภายในหน่วย :

อาจารย์ นพ.การันต์  ไพสุขศานติวัฒนา
หัวหน้าห้องปฏิบัติการโฟลไซโทเมทรี

 

ดร.เกตน์สรี  สุริยจันทร์
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฎิบัติการ)
สุภาวรรณ มีกลิ่นหอม
นักเทคนิคการแพทย์
พัชราภรณ์ ไชยพันธุ์
นักเทคนิคการแพทย์
อภิญญา แสงนิล
นักเทคนิคการแพทย์
ไพสิฐ บันลือพงศ์เจริญ
นักเทคนิคการแพทย์
พิเชษฐพงศ์ ยอดเศรณี
นักเทคนิคการแพทย์
ฐาปกรณ์  เอี่ยมวิจิตร์
นักเทคนิคการแพทย์
พัชรี เหมือนพิมพ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เอมอร  นิลทอง
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 

 

1. ลักษณะและหลักการเก็บสิ่งส่งตรวจ
     Peripheral blood ใช้ 3 ml. EDTA blood Bone marrow aspirate ใช้ 1 - 3 ml. heparinized BM โดยใช้ heparin (1 : 5,000) ~ 0.1 ml.
วิธีการส่งสิ่งส่งตรวจ
     1. ทาง lab จะไม่รับ specimen ที่ clotted, partially clotted หรือ hemolyzed 
     2. ไม่ได้ label tube ให้เหมาะสม
     3. ไม่มีใบ request ที่กรอกโดยสมบูรณ์
     4. แช่เย็นมาแล้ว หรือ specimen ในน้ำแข็ง
     5. ให้ส่ง specimen ที่ อุณหภูมิห้อง
     6. ในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ สามารถเจาะเลือดหรือ BM แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อส่งวันรุ่งขึ้นได้ แต่ห้ามแช่เย็นเป็นอันขาด

2. แบบฟอร์ม
     ให้ใช้แบบฟอร์มของ Flow Cytometry โดยเฉพาะ และกรอกแบบฟอร์มโดยใช้ปากกาลูกลื่น และกดทับให้หนักพอที่จะติด copy แผ่นสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
     2.1 ชื่อ-สกุล HN และอายุผู้ป่วย
     2.2 สถานที่ที่ผู้ป่วย admit
     2.3 รายละเอียดของสิ่งส่งตรวจว่าเป็น peripheral blood หรือ BM
     2.4 ในช่อง Physician's remark ให้ลงรายละเอียดของ CBC และ WBC differential รวมทั้ง clinical diagnosisด้วย
     2.5 ลงชื่อแพทย์ผู้ส่งโดยเขียนให้อ่านออก (อย่าเซ็นชื่อ) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับจะช่วยให้การรายงานผลรวดเร็วขึ้น

3. การรายงานผล
     specimen ที่ส่งก่อน 10.30 น. จะทราบผลภายในบ่ายวันเดียวกันหลังจาก 10.30 น. จะทราบผลภายในบ่ายวันถัดไป ยกเว้นวันศุกร์ ที่ผลจะออกภายในวันจันทร์สัปดาห์ถัดไป หรือวันทำการวันแรกในกรณีหยุดราชการหลายวันติดต่อกัน กรุณามารับผลได้ที่หน่วยประมวลผลข้อมูล ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคาร 1 โทร. 2030

4. อัตราค่าบริการ
ผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี 1,600 บาท
ผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น 3,000 บาท

 

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th