หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1509, 02-201-1438

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วยงาน :

พิรัญญา  โพธิ์ขวาน้อย
หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง
จริยา  กิ่งชัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชรี จันทร์เอี่ยม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จุฑารัตน์  แก้วประสพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชญานิณ พิพัฒชญางค์กุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กชณิภา บุญประกอบ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ศิริอรุณ แตงสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ณัฐทิตา  จอกแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร