พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ

  1. งานพยาธิวิทยากายวิภาค ให้การบริการทั้งงาน Surgical Pathology และ Cytologyโดยมีความพร้อมทั้งระดับการศึกษาวิเคราะห์ตามปกติ ( Conventionnal Study ) การศึกษาด้วยวิธี electronmicroscopy , Immunofluorescent microscopy , immunopathology และ MoleccularHistopathology นอกจากนี้ยังให้บริการผลงานทางพยาธิวิทยาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และการเรียนการสอน
  2. งานพยาธิวิทยาคลินิให้การบริการตรวจวิเคราะห์ ครอบคลุมทั้งงานClinical Chemisty, Immunology and Microbiology , Virology and Molecular Virology , Human Genetics and Molecular Genetics,Toxicology, Hematology , Blood Bank and Tissue typing for Organ transplantation ,Flow Cytometry ,Pharmacogenomics and Bioinforatics
  3. งานทางนิติเวชวิทยา ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกันงานนิติเวชวิทยาในทุกสาขาซื่งครอบคลุมทั้งงานพยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิคการตรวจวิเคราะห์ ความเป็นพ่อ-แม่-ลูก โดยวิธี DNA technology  ,การตรวจเพื่อพิสูจน์ การกระทำชำเราเป็นต้น
  4. งานบริการเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ระดับสากล 


วิสัยทัศน์

ให้บริการทางพยาธิวิทยาที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นการวินิจฉัยตรวจทดสอบเพื่อสนับสนุนการรักษาระดับตติยภูมิ (Tertiary care)