ทำเนียบอาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุญพรรคนาวิก
 3. ศาสตราจารย์เกียตริคุณ นพ.เบญจะ เพชรคล้าย
 4. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.พนัส เฉลิมแสนยากร
 5. ศาสตราจารย์ พญ.พรทิพย์ โล่ห์เลขา
 6. ศาสตราจารย์ พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์
 7. ศาสตราจารย์ นพ.สุขม บุณยะรัตเวช
 8. ศาสตราจารย์ นพ.อานนท์ บุณยะรัตเวช
 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลัย วรจิตร
 10. ศาสตราจารย์ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
 11. ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บุตรเทพ
 12. รองศาสตราจารย์ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
 13. รองศาสตราจารย์ นพ.พิชัย ธุวะเศรษฐกุล
 14. รองศาสตราจารย์ พญ.พนิดา ชัยเนตร
 15. รองศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ บุญปสาท
 16. รองศาสตราจารย์รัชนี สุวรรณนุรักษ์
 17. รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์วงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 18. รองศาสตราจารย์รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม
 19. รองศาสตราจารย์ นพ.สว่าง เชื้อหิรัญ
 20. รองศาสตราจารย์ พญ.ส่องสี ศรีวรรณบูรณ์
 21. รองศาสตราจารย์ นพ.มานะ โรจนวุฒนนท์
 22. รองศาสตราจารย์สุนทรี อภิบาล
 23. รองศาสตราจารย์ พญ.ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ
 24. รองศาสตราจารย์ พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี คูพูลทรัพย์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา โมกขะเวส
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ.พิศมัย โพธิผละ
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองไรวรรณ คุณโฆษิต
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เลียวหิรัญ
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภกญ.ศิริพร ศรีอุไรรัตนา
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลรัตน์ ประทุมวินิจ