งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ : 02-201-1432, 02-201-1436

แฟ๊กซ์ : 02-354-7266

บุคลากรงานบริหารทั่วไป :

กานดา เกสโร
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา

ด้านงานบริหารทั่วไปและธุรการ

 


 

ณรงศักดิ์ เสือป่า
รักษาการแทนหัวหน้า
งานบริหารทั่วไปและธุรการ

 

จันทนา ทับทอง
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป

สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

เอื้องไพร เชาว์ไว
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการ)

วัชรากร เปรมปรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชัยมงคล บินฮายีอาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรรณี กลิ่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลภานา โชติกิตติธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รพีพรรณ ป้องวิเชียร
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
พรินทร์ เกษมศรี
นักวิชาการศึกษา
ดนุภพ เลิศชัยประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา

กาญจน์สโรบล มณีโชติ
นักวิชาการศึกษา

ศิศณี ล้อไพฑูรย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ชุติภา แก้วนิล
นักวิชาการพัสดุ

โสรยา บุญหลาย
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

เศรษฐศักดิ์ ลี้จากภัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วราภรณ์ ไตรตั้งวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ทิพวรรณ รักแจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เจนจิรา เพ็ชรไทย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ณัฐพร ชัยสายัณห์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ภูสิรัช ศิริสัมพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วิไรพร รอดสา
พนักงานบริการ
เตือนใจ ทับทอง
พนักงานธุรการ ระดับ 3

นงลักษณ์ เชื่อมวงค์
พนักงานบริการ