ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

ติดต่อเรา

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 3 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ :
อาคาร 1 : 02-201-1336, 02-201-1351
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  : 02-200-4240, 02-200-4244

ศูนย์ศึกษาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (Excellent Center for Endocrine and Metabolic Disease : RECEM)
อาคาร 1
  : 02-201-0007
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ : 61045

วันและเวลาทำการ : ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางการทดสอบห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

Tab 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Tab 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

Tab 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eius quos aliquam consequuntur, esse provident impedit minima porro! Laudantium laboriosam culpa quis fugiat ea, architecto velit ab, deserunt rem quibusdam voluptatum.

บุคลากรภายในหน่วย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมมา
อาจารย์
   
อารีพร สังฆกุล
นักวิจัย (ชำนาญการ)
เพียรเพ็ญ  จันทร์รัตนะ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
พรชัย  หมีแหม่ว
นักเทคนิคการแพทย์
สุวิจักขณ์  พันประสิทธิ์
นักเทคนิคการแพทย์
นลินี  คำเพราะ
นักเทคนิคการแพทย์
ศิริรัตน์  พรหมนุช
นักเทคนิคการแพทย์
ปรียานุช  บำรุงผล
นักเทคนิคการแพทย์
จันทร์จิรา กาญจนพิพักตร์
นักเทคนิคการแพทย์
จิราพร วาสนจิตต์
นักเทคนิคการแพทย์
สุกานดา ยิ่งยอดกุล
นักเทคนิคการแพทย์
ปริยกร  วิมลมงคลพร
นักเทคนิคการแพทย์
ธัญญา พันธขาว
นักเทคนิคการแพทย์
ดวงใจ  โพธาราม
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
จิรภา  เกิดมงคล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาวิณี  ถิ่นการ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทิพกา  จารุมาศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
อภิญญา  บุญโพธิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาสนา  ลี้รัตนา
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กมลลักษณ์  เกตุสุวรรณ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปิยะมาศ  มณีอินทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสาวนีย์  ไชยสุริยะศิริ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัญชลี  จันทร์ทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อรุณณี  ศรีมูล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวเรือง  เทสมุทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชัชฎา  ปั้นทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นภพรรษ  สระบุรินทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กันติชา หวังเอื้ออัตตชน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศุภิสรา ศรีประโมทย์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อุไรวรรณ  ระงับภัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
อารีวรรณ  สุนทรชาติ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ยานุมาศ  พิมโคตร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ธัญรดา  หวังเอื้ออัตตชน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ณัฎฐ์ปัณชญา  ยุทธนาสุตนันท์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2
ณัฐชานันท์  สังข์เงิน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
จันทิมา  กายเพ็ชร
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ศุภรัตน์  ปาเป็ง
พนักงานบริการ