ห้องเจาะเลือดพิเศษ ชั้น 4

ตำแหน่งสถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1421, 02-201-2818

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จิตธรรมมา
หัวหน้าห้องเจาะเลือดพิเศษ ชั้น 4

 

  พุทธชาติ  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องเจาะเลือดพิเศษ ชั้น 4)
 
อัจริยา  เพ็งบูโฮม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รัชฎาพร  เอี่ยมแจ๋
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาวิดี  คงวัน
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
กรรณิการ์  พุ่มเกษม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ศุภธิดา ศุภลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
   
บังอร  สุกำปัง
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 1
วินัย  จันทรักษา
พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1
สมนึก  กองโคกกรวด
พนักงานทั่วไป ระดับ 1
ธนพร ม่วงทวี
พนักงานทั่วไป
       

 

การให้บริการ :

    ให้บริการเจาะเลือดและจัดเก็บสิ่งส่งตรวจแก่ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ และรับสิ่งส่งตรวจจากภายนอกโรงพยาบาล / โดยบันทึกรับข้อมูลในระบบเอกสาร / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนำส่งห้องปฏิบัติการต่างๆ