ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์

ตำแหน่งสถานที่ : อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 5

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1267, 02-201-1369, 02-201-1463-4
สำหรับกลุ่มงาน Cytogenetics และ Molecular Cytogenetics ต่อ 201-204

วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  ฤกษ์อำนวยโชค
หัวหน้าห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์

 

  รัชนี  ปรีณายก
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการ)
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์
 
ประภัสสร อารีสิริสุข
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
ปิติชัย  พรสรายุทธ
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
นิตยา  ลิ่มสุวรรณโชติ
นักวิทยาศาสตร์ 
(ผู้ชำนาญการพิเศษ)
จิตติมา  โชติวรานนท์
นักวิทยาศาสตร์
ประสพโชค  เนียมรอด
นักวิทยาศาสตร์
เบญจวรรณ  รังสิมาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
ธวัช  รินทะชัย
นักวิทยาศาสตร์
วีรวัฒน์  ก่อเกียรติสุกล
นักวิทยาศาสตร์
เพียงใจ  สอิ้งรัมย์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดลวัฒน์  แซ่ฉั่ว
นักเทคนิคการแพทย์
สินจัย  ดอกดวง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วรากร บูชาชาติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อรนภา  สุทธิพงศ์ไพศาล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขวัญนภา  ไอยราพงศ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศรัณย์  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นิสากร  กลิ่นกุหลาบ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปรียาภรณ์  อ่อนสด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัจฉรีย์  คงเรือง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัชราภา  จรณศักดิ์สกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุธาดา  มากเมือง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณัฐณิชา  กาญจนจิตติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พลกฤต ศิริโสภิตกุล
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุธิตา อยู่อ่อน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วีธาวี  ดำรักษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุชาดา สมมะลวน
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
พรสินี กองทอง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภัทรานิษฐ์ ธนะวิโรจน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
วรินยุพา พันธุศาสตร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
มุกรวี  ครุฑใจกล้า
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สองเมือง สุวรรณรัตน์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กัลยา  เชื้อสุข
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ณัฐวุฒิ พัฒน์ธนวรยศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ยุพา  วรรณารักษ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
ศรัณยา  สุคง
พนักงานบริการ