ห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ

 

ตำแหน่งสถาน :อาคาร 1 ชั้น 1 หลังลิฟท์ สีแดง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1145, 02-201-1186 FAX : 02-201-1145

วันและเวลาทำการ :

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์  ศรีสนธิ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ

 

  สมพงษ์  วงค์วิชัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
(รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ)
 
 

ชุติกาญจน ทองบุญส่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

บุหงา  ผูกประดิษฐ
พนักงานบริการ

สมบัติ  ห้องสุข
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 2
อำนวย พรมศรี
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1

บรรเจิด  ดุลยวิจักษณ์
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
สัมพันธ์  สุขใส
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
ณัษฐพร  นนทศิริ
พนักงานผ่าและรักษาศพ
กิตติ  เมธมุทา
พนักงานผ่าและรักษาศพ
ไชยพงศ์ ใจดี
พนักงานผ่าและรักษาศพ
   
       

 

การให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ