You are here

ห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ

 

ตำแหน่งสถาน :อาคาร 1 ชั้น 1 หลังลิฟท์ สีแดง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201-1145, 02-201-1186 FAX : 02-201-1145

วันและเวลาทำการ :

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

บุคลากรภายในหน่วย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์  ศรีสนธิ์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ

 

สมพงษ์  วงค์วิชัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชุติกาญจน ทองบุญส่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เขมะชัย  คล้ายบุญนาน
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 2
   

สมบัติ  ห้องสุข
พนักงานผ่าศพและรักษาศพ ระดับ 2
สัมพันธ์  สุขใส
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
สมปอง  จันทรเกษม
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
บรรเจิด  ดุลยวิจักษณ์
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
อำนวย พรมศรี
พนักงานผ่าและรักษาศพ ระดับ 1
ณัษฐพร  นนทศิริ
พนักงานผ่าและรักษาศพ
กิตติ  เมธมุทา
พนักงานผ่าและรักษาศพ
บุหงา  ผูกประดิษฐ
พนักงานบริการ
       

 

การให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th