RPAC 2023 Ramathibodi Pathology Academic Conference 2023

 

 

โครงการ การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๖ ภาควิชาพยาธิวิทยา

RPAC 2023 Ramathibodi  Pathology Academic Conference 2023

 

หลักการและเหตุผล

ภาควิชาพยาธิวิทยาเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการมาอย่างยาวนาน ได้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นวงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้มีการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และสาขานิติเวชศาสตร์ รวมถึงได้มีการผลิตผู้จบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาพยาธิวิทยาจำนวนมากจึงควรจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและยังเป็นการรวบรวมและพบปะของศิษย์เก่าของภาควิชาให้มีโอกาสสร้างกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกันทางภาควิชาฯได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการการประชุมวิชาการประจำปี ของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้น


ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. – 16.60 น.


สถานที่จัด

ห้องประชุม 910 B, 910 C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


กลุ่มเป้าหมาย

- คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากร และนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอกในภาควิขาพยาธิวิทยา

- ศิษย์เก่าของภาควิชาพยาธิวิทยา

- นักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนที่สนใจงานด้านพยาธิวิทยา

- นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจด้านพยาธิวิทยา


การรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ CME จำนวน 3.5 หน่วยกิต

หรือ CMTE จำนวน 6 หน่วยกิต

หรือ CCPE จำนวน 2 หน่วยกิต


อัตราค่าลงทะเบียน

          ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน จากผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ


หน่วยงานรับผิดชอบการจัดประชุม

คณะกรรมการวิชาการ ภาควิชาพยาธิวิทยา / งานบริหารทั่วไปและธุรการ ผู้ประสานงาน ได้แก่

นางสาวพรรณี กลิ่นทอง  โทร. 02-2011432

นางสาวอมรรัตน์ เชาว์ไว  โทร. 02-2011844


 

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ภาควิชาพยาธิวิทยา

RPAC 2023 Ramathibodi Pathology Academic Conference 2023

“Confronting the Mysterious”

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566

เวลา 08.00 น. – 16.40 น.

ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


08.00 - 08.45 น.   ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.   กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวเปิดงาน

 • โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

09.00 - 10.00 น.   ปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ“อนาคตของอุดมศึกษาไทยและการแพทย์หลังวิกฤตโควิด 19 : ความท้าทายทางพยาธิวิทยา”

 • โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
  • กรรมการกฤษฎีกา
  • ประธานคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
  • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • อดีตอธิการบดีหาวิทยาลัยมหิดล

10.00 - 11.30 น.   Confronting the Mysterious Symposium: พยาธิวิทยารามาธิบดี อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 • โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวัติ นิธิยานันท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า
 • ศาสตราจารย์ พลอากาศตรี นายแพทย์วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร (ดำเนินรายการ)

รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

11.30 - 12.00 น.   งานเชิดชูเกียรติ อดีตคณาจารย์ของภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ได้รับรางวัลปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล และงานมุทิตาจิตคณาจารย์อาวุโส

                                                                                     

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิจิตร บุญพรรคนาวิก (หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พ.ศ.2522-2534)  >>Link<<                                
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์  >>Link<< 

 

            12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน            

 

13.00 - 13.30 น.   Low density lipoprotein subclasses: clinically relevant?

 • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์

13.30 - 14.00 น.   The challenges and opportunities of implementing pharmacogenomic testing in Thailand

 • โดย ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม

14.00 - 14.30 น.  Molecular Autopsy: a tool to overcome the mysterious

 • โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วรสุวรรณรักษ์

14.30 - 15.30 น.  กฎหมายและข้อบังคับด้านเวชศาสตร์จีโนม: บทบาทและผลกระทบกับงานพยาธิวิทยา

 • โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อาทิตย์ จินาวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วรสุวรรณรักษ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม (ดำเนินรายการ)

รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

15.30 - 16.30 น.   Rational Lab Use (RLU) implementation

 • โดย แพทย์หญิง ชนัดดา อ่อนช้อยสกุล   รพ.เลย
 • นายแพทย์ พัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย   รพ.ร้อยเอ็ด
 • แพทย์หญิง ปฐมพร รัตน์อ่อน   รพ.สกลนคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ถกล เจริญศิริสุทธิกุล (ดำเนินรายการ)

16.30 - 16.40 น.    กล่าวสรุปประเด็นการสัมมนา และปิดประชุม

 • โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล คุณากร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

 

 

**(กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)