เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

 

ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2566

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา
ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต...

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

 

ณ ห้องประชุม 910B, 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบ...

 

- หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก - หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต...

 

จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชาพยาธิวิทยาขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและวงการแพ...

 

รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์

 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2565

จำนวน 2 อัตรา

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 13.00 ณ ห้องประชุม ณัฐ 2 ชั้น 2

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพ...