You are here

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเ...

 

รายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ

 

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์

 

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2565

จำนวน 2 อัตรา

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 13.00 ณ ห้องประชุม ณัฐ 2 ชั้น 2

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาพ...

 

รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดย อาจารย์พยาบาล
เวลา 08.00 - 20.00 น.
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 

ประกาศ!!!
ศูนย์บริการพยาธิวิทยาเปิดทำการตามปกติ

...

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

 

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.2563...

 

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดอย่างเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลา...

 

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019 : Disruptive technology in Pathology

...

Pages

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th