"โรงเรียนบ้านหนองนา จ.สุพรรณบุรี"
วันที่ 13 พ.ย. 58

 

"โรงพยาบาลตากสิน กทม."
วันที่ 12 พ.ย. 58

 

"คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" 
วันที่ 29 ต.ค. 58

 

"วัดโคกโพธิ์ราม กทม."
วันที่ 19 ต.ค. 58

 

"วัดบ้านจาน จ.นครราชสีมา"
วันที่ 19 ต.ค. 58

 

"โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์" 

วันที่ 19 ต.ค. 58
 

"โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์"

วันที่ 23 ก.ย. 58
 

“ศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีเพื่อสังคม” 

วันที่ 9 ก.ย. 58
 

"สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน"
วันที่  7...

 

"โรงพยาบาลสมุทรปรากร"
วันที่  3  กันยายน  2558
...

 
โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  295

"โรงเรียนวัดเขาขลุง จ.ราชบุรี"
วันที่  28  สิงหาคม  2558

 

"โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา"
วันที่  21  สิงหาคม  2558