โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 364

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  364

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 51 รายการ ให้กับ วัดโคกโพธิ์ราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 49,500.00 บาท

ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เวลา  13.00 น.