โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 368

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  368

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 16 รายการ ให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

ราคาประเมินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,000.00 บาท

ในวันที่  28 มิถุนายน 2560  เวลา  15.00 น.